Girişimci Taahhütnamesi

MADDE 1 – TAAHHÜTNAMENİN KONUSU

İşbu Taahhütname, University4Society Hızlandırma Programı olanaklarından yararlanacak girişimci veya girişimci grupların ve bu grubu oluşturan tüm üyelerin uymaları gereken kuralları tam ve eksiksiz olarak bildiklerini ve ilgili tüm hüküm ve şartları kabul ettiklerini güvence altına almak için hazırlanmıştır. 

MADDE 2 – TANIMLAR VE KISALTMALAR:

University4Society: Problem çözebilen, eleştirel düşünebilen ve kullanıcı odaklı çalışabilen yetenekli gençleri girişimcilik zihin yapısı ile yetiştirmeyi amaçlar. Tasarlamış olduğu hızlandırma programı ile girişimlerin satış yapabilecek seviyeye gelene kadar elde etmesi gereken yetkinlikleri onlara kazandırmayı amaçlar.

University4Society Hızlandırma Programı: University4Society bünyesinde, teknoloji tabanlı iş fikirlerine ve projelere sahip girişimcilerin hızlandırma programı olanakları ile ayrı ayrı desteklendiği programdır. 8 Hafta hızlandırma ve 4 hafta ileri seviye mentorluk olarak toplam 12 hafta sürdürülür. 

İleri Seviye Mentorluk Programı: İleri seviye mentorluk programı, normal hızlandırma programını ve yapılmış olan seçme sürecini başarı ile tamamlamış girişimcilerin katılabileceği bir programdır. Bu program içerisinde girişimciler daha yakından takip edilir. Eğitim desteği bu aşamada yer almaz, birebir mentorluk desteği ile girişimciler desteklenir, zorlandıkları noktalarda yol gösterlir. 4 Hafta süren program ile ileri seviye mentorluk programı tamamlanmış olur.

Eğitimler: University4Society hızlandırma programı başvurusu yapıp programa katılan girişimcilerin çeşitli girişimcilik eğitimlerini kapsar.

Mentorluk: Programın ileri seviye mentorluk programı tarafında mentorluk desteği sağlanıp gerekli kısımlarda takımlar ile toplantılar yapılacaktır. Sorun görülen ve geliştirilmesi gereken noktalarda uzman desteği sağlanacaktır. Tüm bu başlıkları  mentorluk süreci kapsamaktadır. 

Hızlandırma Programı Başvuru: University4Society platformu üzerinden alınacak başvurular ile başvuru süreci tamamlanacaktır.

Girişimciler: University4Society hızlandırma programına katılmaya hak kazanmış, program içerisinde sağlanan kaynaklardan faydalanan en az fikir aşamasında girişime sahip kişilerdir.

İleri Seviye Mentorluk Programı Seçme Süreci: İleri Seviye Mentorluk programına alınacak olan başvurular University4Society platformu üzerinden gerçekleştirilir. Hazırlanmış olan başvuru formu ileri seviye mentorluk programına geçmeye hak kazanmış kişiler tarafından platform üzerinden doldurulur. Süreç bu adımları kapsamaktadır. 

İleri Aşama Başvuru Formu: University4Society ekibi tarafından hazırlanan ve 8 haftalık hızlandırma sonucunda elde edilen kazanımlara göre sorular barındıran, ekiplerin ve girişimlerinin ilerleme seviyesini tespit etmek üzere oluşturulmuş formdur. Form dolduran ve yeterlilik düzeyini karşıyalan ekipler kontenjan dahilinde ileri seviye mentorluk programına katılmaya hak kazanır. 

MADDE 3 – HIZLANDIRMA PROGRAMI BAŞVURU AŞAMASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER  

Hızlandırma programı başvuru aşamasında ve sonrasında, girişimciler olarak beyan ettiğimiz yazılı ve sözlü paylaşımlar da dahil olmak üzere tüm içerikte:

3.1.Verdiğimiz her türlü bilginin doğru olduğunu ve gerçeği yansıttığını,

3.2.İş fikrine ilişkin fikri mülkiyetin özgün ve sadece grup üyelerimize ait olduğunu,

3.3.Kullandığımız her türlü eser sayılabilecek ürünün, tasarımın, fikrin ilgili yasal düzenlemelere uygun olduğunu, 3. gerçek ve tüzel kişi kurum ve kuruluşların Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarına tecavüz edilmediğini, haksız rekabete konu olabilecek hiçbir hukuka aykırı nitelikte eylemde bulunmadığımızı ve bulunmayacağımızı, bu kapsamda üçüncü kişilerden gelebilecek hak veya tazminat taleplerinden münferiden sorumlu olduğumuzu,

3.4.Her türlü eser sayılabilecek ürünün, tasarımın ve/veya fikrin fikri mülkiyet hakları konusunda ürünün veya tasarımın ‘’bağımlı patentinin’’ mevcudiyeti ve patent sahibinin bu hususta telif hakkı talep etmesi durumunda, oluşabilecek her türlü sonuçtan münferiden sorumlu olduğumuzu, böyle bir durum oluştuğu takdirde, University4Society yönetimini derhal bilgilendireceğimizi,

3.5.Bu aşamalarla ilgili yükümlülüklerimiz kapsamında aksi bir durumun ve/veya üçüncü tarafların iddiaların ortaya çıkması ve/veya gündeme gelmesi durumunda, University4Society Yönetimi tarafından başvuru aşaması ilgili yükümlülüklerimize aykırı hareket ettiğimize dair kanaat getirilmesi halinde University4Society Hızlandırma Programın’dan süreli veya süresiz olarak çıkarılabileceğimizi ve böyle bir durumda bu projeye ilişkin olarak o tarihe kadar almış olduğumuz her türlü doğrudan destek, ödül ve kullanımına verilen sair kaynakları derhal iade etmek zorunda olduğumuzu bildiğimizi ve bu hususta herhangi bir hak ve iddiada bulunmayacağımızı, bu konudaki tek muhatabın ise şahsımızın olduğunu,

3.6. Yukarıda bahsedilen maddelerden girişimciler olarak sorumlu olduğumuzu,

peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

MADDE 4 – HIZLANDIRMA PROGRAMI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

University4Society Hızlandırma Programı süresince girişimciler olarak:

4.1.University4Society Hızlandırma Programına ilişkin sözlü ve yazılı olarak tarafımıza bildirilen tüm kural ve mevzuata uyacağımızı,

4.2.Kullanacağımız her türlü alan ve yazılım/donanım gereçlerine özen göstereceğimizi, yol açabileceğimiz zararları derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğimizi,

4.3.Faaliyet gösteren diğer girişimci grupların projelerine, çalışmalarına, vb. hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğimizi ve zarar vermeyeceğimizi, böyle bir zararın meydana gelmesi durumunda, University4Society Yönetimi tarafından bildirilen zararı, derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğimizi,            

4.4.University4Society kayıtlarında projemiz/girişimimize dair yer alan bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel tutulması için azami gayret ve çabayı göstereceğimizi, programın gereklilikleri kapsamında University4Society tarafından talep edilen evrak, bilgi ve formları temin etmek, eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurmak ve zamanında teslim etmekle yükümlü olduğumuzu,

4.5.University4Society Hızlandırma Programı süresi boyunca, projemizle ve/veya girişimimize yönelik bir yatırımcı ile yatırım, hisse devri, hisse devir vaadi vb. anlaşmalar imzalamadan bu görüşmelerin başlangıcında  University4Society Yönetimi’ne yazılı olarak bilgi vereceğimizi ve herhangi bir hak kaybına uğramamak için imzalayacağımız sözleşmelerle ilgili olarak University4Society Yönetimi’ne danışacağımızı,

4.6. Yukarıda bahsedilen maddelerden girişimciler olarak sorumlu olduğumuzu,

peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

MADDE 5 – EĞİTİM VE MENTORLUK SÜRECİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Hızlandırma programı süresince girişimciler olarak bize atanan eğitim programında, talep ettiğimiz veya University4Society yönetimince bize atanan mentorluk toplantılarında:

5.1.University4Society Hızlandırma Programı bünyesinde düzenlenen tüm eğitim ve diğer etkinliklere düzenli olarak katılımımızın faydalı olduğunu bildiğimizi,

5.2.İhtiyaç duyduğumuz alanların, birinci mentorluk görüşmesinde yapılacak olan değerlendirmeler sonucu belirlenmesi ve belirlenen konularda , ilgili mentorlardan belirtilen aralıklarda randevu seçerek mentorluk görüşmeleri alacağımızı,

5.3.İhtiyaç duyduğumuz alanlarda bir mentor tespit edemememiz halinde, bu başlıkları University4Society Yönetimi’ne iletebileceğimizi bildiğimizi,

5.4.Mentorluk görüşmelerine grup üyelerimizden en az bir kişinin mutlaka katılacağını,

5.5.Mentorların iyi niyet çerçevesinde ve herhangi bir maddi çıkar beklemeden verdikleri destek ve danışmanlık hizmetlerini gerekli nezaket çerçevesinde ve azami düzeyde faydalanacağımızı,

5.6.Mentorların etik sınırları aşması veya tarafımıza herhangi bir şekilde karşılık talep etmesi veya herhangi bir şekilde rahatsız edici tutum ve davranışlarda bulunması halinde, bu durumdan derhal ve yalnızca University4Society Yönetimini haberdar edeceğimizi bildiğimizi,

5.7.Katılamayacağımız toplantıların, ilgili toplantının başlamasından asgari 24 saat öncesinde ilgili mentorluk sisteminden tarafımızca iptal edileceğini ve ilgili mentora ve University4Society yönetimine e- posta ile yazılı olarak bilgi verileceğini bildiğimizi,

5.8.Randevu aldığımız veya bize atandığı halde katılamadığımız her mentorluk toplantısından sonra mentorluk olanaklarına erişimimizin geçici olarak askıya alınabileceğini bildiğimizi,

5.9.Hızlandırma Programı sırasında atanan mentorluklar da dahil olmak üzere, aldığımız tüm mentorluk toplantılarına en az %90 oranında devam oranıyla katılmak zorunda olduğumuzu, bu oranın altında kalınması halinde mentorluk olanaklarına erişimimizin geçici veya kalıcı olarak askıya alınabileceğini ve University4Society Hızlandırma Programı’ndan tamamen çıkarılabileceğimizi ve toplantılara %10 iptal/devamsızlık hakkımızın olduğunu bildiğimizi,

5.10.Bize atanan ‘Hızlandırma Programı Eğitimleri’ devamında yapılacak değerlendirme sonunda ‘Hızlandırma Programından İleri Seviye Mentorluk Programı’na kabul edilmediğimiz takdirde, University4Society Hızlandırma Programından çıkarılacağımızı, İleri Seviye Mentorluk Programına University4Society Hızlandırma Programı kapsamında dahil edilmeyeceğimizi ve University4Society Hızlandırma programı katılımımızın sona ereceğini bildiğimizi,

5.11. Yukarıda bahsedilen maddelerden girişimciler olarak sorumlu olduğumuzu,

peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

MADDE 6 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE GİZLİLİK İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Program girişimcileri olarak fikri mülkiyet hakları ve gizliliğe ilişkin olarak:

7.1. Projenin kopyalanmasının önüne geçecek gizlilik detaylarının ve geliştirilen ürünün yapım aşamalarının ekip içerisinde gizli tutacağımızı; grubumuz tarafından uygun görülerek ifşa edilmesi durumunda ise projenin fikri mülkiyet haklarına ilişkin çıkabilecek her türlü sorundan münferiden sorumlu olduğumuzu; bu kapsamda University4Society nin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını bildiğimizi ve kabul ettiğimizi,

7.2.Grup üyeleri olarak her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları bakımından birbirimize karşı sorumlu olduğunumuzu bildiğimizi, bu hakların grup üyeleri arasında düzenlenmesinden yine grup üyelerinin sorumlu olduğunu, girişimci grup içinde, grup üyeleri arasında oluşabilecek uyuşmazlıklarda University4Society Yönetiminin taraf olmadığını ve bu anlaşmazlıkların çözümünde University4Society’nin arabulucu konumunda olmayacağını ama talep edildiğinde danışman/ mentor sıfatında görüş bildirebileceğini bildiğimizi ve kabul ettiğimizi,

7.3.Tarafımıza University4Society yasal temsilcilerince verilmiş yazılı muvafakatname olmadan, kendi başımıza ya da bir başka kişiyle/kurumla birlikte University4Society’e ilişkin hiçbir veriyi, eseri, fotoğrafı, raporu, çizimi ve başka herhangi bir belgeyi kullanmayacağımızı, yayınlamayacağımızı,

7.4.University4Society içerisinde bir şekilde bilgi sahibi olacağımız diğer projeler veya konularla ilgili olarak da bu taahhütnamedeki gizlilik hükümlerine süresiz olarak uyacağımızı,

7.5.Girişimci grup ekibi olarak, şirketimize veya projemize ait web sitesi veya e-bülten gibi dijital tanıtım mecralarında, her türlü basılı malzemelerde, kullanılacak tanıtım dosya ve malzemelerinde, yazılı ve sözlü olarak gerçekleştireceğimiz sunumlarda ve bunlarla sınırlı olmaksızın projemiz kapsamında yapacağımız her türlü iş ve işlemlerde her daim University4Society desteği ile ilgili tarafımıza iletilecek University4Society logosunu ve markasını tanıtım ve referans amacı ile sınırlı olmak kaydı ile kullanacağımızı, bu kullanım sırasında yine University4Society web sitesinde duyurulan güncel kullanım kurallarına uyacağımızı, kullandığımız mecraları University4Society yönetimine bildireceğimizi ve University4Society Yönetimi’nden gelebilecek düzeltme taleplerine mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmeyi kabul ettiğimizi,

7.6.Programın tüm aşamalarında projemizle ilgili olarak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü tanıtım, ticarileştirme faaliyetleri kapsamında University4Society yönetimi tarafından gerçekleştirilecek yazılı, sözlü, görsel tanıtım, basın, yayın çalışmalarına peşinen muvafakat verdiğimizi, muvafakat vermediğimiz ticari sır içeren ve açıklanmaması gereken proje içeriğinin ilgili kısmını University4Society yönetimine yazılı olarak bu taahhütnamenin tesisinden itibaren 10 gün içinde gerekçeleri ile birlikte bildireceğimizi, herhangi bir yazılı bildirim yapmadığımız durumlarda ise, University4Society Yönetimi tarafından yapılacak yazılı, sözlü, görsel tanıtım, basım, yayın çalışmalarına peşinen muvafakat verdiğimizi, bu konuda herhangi bir itiraz hakkımızın olamayacağını bildiğimizi ve kabul ettiğimizi,

7.7 Yukarıda bahsedilen maddelerden girişimciler olarak sorumlu olduğumuzu,

peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

MADDE 7 – GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER

University4Society Hızlandırma Programı Girişimcileri olarak, 

8.1.University4Society’nin projemize ilişkin muhatap olabileceği her türlü talepten münferiden sorumlu olduğumuzu,

8.2.University4Society Hızlandırma Programına başvuran girişimci grup üyeleriyle, University4Society Hızlandırma Programı olanaklarından yararlanacak yeni kurulan veya halihazırda kurulu bulunan şirket veya şirketlerin hissedarlarının, olmasının gerektiğini, kurucu ortakların farklı kişilerden oluşmasının University4Society tarafından kabul edilmeyeceğini bildiğimizi ve kabul ettiğimizi,

8.4.İşbu taahhütname ile University4Society Hızlandırma Programı ile ilişkili olarak, University4Society menfaatlerini her zaman ön planda tutacağımızı, prestij ve saygınlığını her daim koruyacağımızı, bu kurum ve kuruluşların itibarını zedeleyecek hiçbir hal ve davranışta bulunmayacağımızı,

8.5.University4Society ‘nin tabi olduğu her türlü kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve benzeri tüm yasal düzenlemelere ve University4Society Hızlandırma Programı yönergesine uymakla yükümlü olduğumuzu bildiğimizi,

8.6.Mevzuattan doğan ve University4Society ve University4Society Hızlandırma Programı’nın kendisinden beklediği ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü bilgi, belge, form, doküman vb. yükümlülükleri süresi içinde ve gereği gibi yerine getirmekle, prosedürlerine uymakla yükümlü olup, yürürlükteki yasal yükümlülüklere uyumlu olarak verilen talimatlara uygun olarak çalışacağımızı,

8.7.University4Society tarafından belirlenen, yayınlanan ve uygulanan University4Society Hızlandırma Programı kurallarına uymakla yükümlü olduğumuzu;       

8.8. University4Society Hızlandırma Programı’na kabul edilerek elde ettiğimiz her tür hakkın yürürlüğünün herhangi bir olumsuz tutumumuzun ortaya çıkması veya bizlere tanınan hakları suistimal ettiğimize, University4Society tarafından tek taraflı olarak kanaat getirilmesi durumunda, işbu hakların kullanımının geçici veya kalıcı olarak durdurulabileceğini veya askıya alınabilineceğini bildiğimizi ve kabul ettiğimizi, böyle bir durumda hakkımızda verilecek her türlü karara karşın hiçbir itiraz hakkımızın olmadığını,

8.9.Yürürlükteki 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerini bildiğimizi ve kabul ettiğimizi, ilgili mevzuat gereğince University4Society ile paylaşacağımız her türlü kişisel ve özel nitelikli verilerimizin University4Society ‘nin tabi olduğu yürürlükteki ilgili kanunlar ile işbu taahhütname ve University4Society Hızlandırma Programı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacı ile toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına bu kapsamda aynı amaçlara yönelik olarak University4Society‘nin yurtiçi ve yurt dışındaki iştirakleri ile, ilgili Kurum ve Kuruluşlarla paylaşılması konusunda rızamızın olduğunu,

8.10. Bu taahhütnameyi onayladığımızda yukarıda bahsedilen maddelerden girişimciler olarak sorumlu olduğumuzu 

peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederiz.